top of page

NASZA FORMACJA

Formacja w Seminarium jest szczególnie skoncentrowana na stronie ludzkiej, duchowej, intelektualnej i misyjnej. Ważnym elementem jest zakorzenienie w lokalnej tradycji i kulturze, ale jednocześnie otwarcie na potrzeby misji i Kościoła powszechnego.

FORMACJA LUDZKA

Aspekt ludzki we wspólnocie seminaryjnej oparty jest na uczciwych i braterskich relacjach w relacjach między seminarzystami i formatorami. Fundamentem formacji jest udział w Drodze Neokatechumenalnej w miejscowych wspólnotach. Daje to również seminarzystom możliwość wejścia w rzeczywistość miejsca, utożsamiania się z problemami miejscowych rodzin i młodych.

Ponadto seminarzyści podejmują obowiązki wspólnotowe takie jak: przygotowanie liturgii, prace na kuchni oraz dbanie o porządek i estetykę Seminarium.

FORMACJA DUCHOWA

Głównym punktem odniesienia jest charyzmat Drogi Neokatechumenalnej, gdzie przez słuchanie Słowa Bożego, udział  w Eucharystii i życie we wspólnocie otrzymuje się inicjację do życia chrześcijańskiego. Codzienna Eucharystia w Seminarium jest celebrowana w rycie bizantyjskim lub łacińskim. Modlitwa brewiarzowa również jest elementem formacji. Każdego tygodnia jest wspólnie celebrowana „skrutacja” Słowa, podczas której uczy się osobistego kontaktu z Pismem Świętym. Ponadto każdego tygodnia modlimy się za dobroczyńców Seminarium w czasie godziny nocnego, osobistego czuwania w ciszy.

Droga Neokatechumenalna

FORMACJA INTELEKTUALNA

Realizuje się poprzez studia filozoficzne i teologiczne, które odbywają się w Akademii Teologicznej im. błogosławionego Teodora Romży w Użhorodzie. Oprócz kursów przewidzianych przez ratio studiorum dla formacji, odbywają się dodatkowe kursy pogłębiające.

Przedmiotem szczególnej troski jest przebogata liturgiczna tradycja wschodnia Kościoła, teksty Ojców, śpiew i historia, która staje się nauczycielem życia.

UDZIAŁ W ŻYCIU MISYJNYM

Konkretyzuje się on w doświadczeniu zdobytym w ekipach katechistów podczas całego pobytu w Seminarium. Przede wszystkim poprzez praktykę wędrowania przez kilka lat, podczas których przerywa się studia, by wejść w ścisły kontakt z różnymi rzeczywistościami misji na Ukrainie i innych częściach świata.

KAPŁANI I STAŁA FORMACJA
IMG_3338.jpeg

Formacja seminaryjna jest kontynuowana po święceniach kapłańskich. Wykonując różne obowiązki jako kapłani wysłani przez biskupa, prezbiterzy kontynuują stałą formację w Seminarium. Realizuje się ona w regularnych cotygodniowych spotkaniach z rektorem w celu skrutowania Słowa Bożego, wspólnej celebracji Eucharystii oraz w dzieleniu własnym doświadczeniem, prośbą o porady, ukazywaniu własnych wątpliwości.

Wierny apostolskiemu modelowi – według którego Jezus wysyłał apostołów, by potem ich zbierać i wysyłać ponownie – Kościół troszczy się o prezbiterów przez ciągłe wsparcie, relacje zaufania i szczerości, które pomagają przezwyciężyć trudne momenty i dzielenie radościami życia kapłańskiego.

bottom of page